Obciążenia

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Obciążenia

Odziaływania fizyczne powodujące powstanie lub zmianę naprężenia, odkształcenie konstrukcji i jej połączeń. Mają na nie wpływtakie czynniki jak m. in.  oddziaływanie człowieka, sposób użytkowania budowli. Mogą być zależne od procesów wytwórczych, klimatycznych i innych.

 

Obciążenia stałe- ich wartość, kierunek, położenie nie zmieniają się w czasie. Są one generowane przez ciężar konstrukcji, przegród budowlanych, warstw izolacyjnych, wykończeniowych i elementów wyposażenia.

 

Obciążenia zmienne- zmieniają wartość, kierunek, położenie w czasie. Wyróżniamy:

- w całości długotrwałe (np. ciężar urządzeń na stałe związanych z użytkowaniem budowli),

- w części długotrwałe (np. obciążenia stropów),

- w całości krótkotrwałe (np. obciążenia śniegiem, wiatrem).

 

Obciążenia wyjątkowe- mało prawdopodobne zdarzenia np. pożar, powódź, trzęsienia ziemi. Istnieje możliwość oddziaływania kilku rodzajów obciążeń. Obliczenia przeprowadza się dla najkorzystniejszej ich kombinacji.

 

Obciążenia statyczne- zwiększają się od zera do wartości maksymalnej.

 

Obciążenia dynamiczne- powodują drganie konstrukcji. Są zmienne w czasie (np. obciążenia udarowe), zmienne okresowo (obciążenia od pracujących urządzeń).

Skutki obciążeń dynamicznych są większe od statycznych o tej samej wartości.

 

W obliczeniach uwzględnia się statyczne działanie obciążeń, zastępując obciążenia dynamiczne statycznymi (zastępczymi), o wartości równoważnej ich skutkom. Istnieje możliwość pmnożenia obciążeń statycznych przez współczynniki dynamiczne. Dla niektórych konstrukcji stosuje się współczynniki konsekwencji zniszczenia.

 

Wartości charakterystyczne obciążeń- określone są w normach. Są ustalone przez projektanta wg. danych producenta elementu i ważne przy obliczeniu stanu granicznego użytkowania. Rzeczywiste wartości obciążeń mogą znacznie odbiegać, od wartości charakterystycznych, np. przez złe wykonanie elementów konstrukcji.

 

Wartości obliczeniowe obciążeń- iloczyn wartości charakterystycznej i współczynnika obciążenia. Uwzględniają różnice między wartościami charakterystycznymi, a obliczeniowymi.

Odsłony - 19994
Synonyms: stałe zmienne wyjątkowe statyczne dynamiczne współczynniki dynamiczne, współczynniki konsekwencji zniszczenia wartości charakterystyczne obciążeń wartości obliczeniowe obciążeń
//